Рча при желудочковой экстрасистолии


УДК 616.12-008.318

ПРЕДИКТОРИ УСП1ХУ РАД1ОЧАСТОТНО1 АБЛЯЦ11 ШЛУНОЧКОВО1 ЕКСТРАСИСТОЛП

Р.Г. МАЛЯРЧУК

ДУ «Нащональний iнститут серцево-судинно'' xipyprii' iMeHi М.М. Амосова

НАМН Украши», м. Ки'в

*Conflict of Interest Statement (We declare that we have no conflict of interest).

*Заява про конфлшт штереав (Ми заявляемо, що у нас немае нiякоrо конфлiктy штереав). *Заявление о конфликте интересов (Мы заявляем, что у нас нет никакого конфликта интере-

*No human/animal subjects policy requirements or funding disclosures.

*Жодний i3 об'ектiв дослiдження (людина/тварина) не пiдпадае пiд вимоги пол^ики щодо роз-криття шформацп фшансування.

*Ни один из объектов исследования не подпадает под политику раскрытия информации финансирования.

Мета роботи — визначити оптимальш параметри стимуляцтного та активацтного картування прирадючастотнт абляци (РЧА) шлуночковог екстрасистолИ (ШЕ).

Mamepia^u та методи.
анал1з включено 134 посл1довних випадки виконання РЧА патентам 1з мономорфною ШЕ. Середнш в1к пащентгв — (37,2 ± 12,1) рт. Серед хворих перева-жали ж1нки — 87 (64,9 %). Ус1м пащентам проведено РЧА субстрату ШЕ за стандартною методикою. Проанал1зовано устшшсть аплтаци, параметри зони, на яку наносили аплта-ц1ю, а саме випереджання ендограми щодо поверхневог електрокардюграми i частоту зб1гу стимульованого комплексу i3 спонтанним екстрасистолiчним за допомогою функци «match». Критерiем ефективностi процедури вважали частоту шлуночкових екстрасистол у добовому ритмi менш тж 1 %.

Результаты. Локалiзацiями проведених абляцш були: вихiдний тракт правого шлуночка у 86 (64,2 %) спостережень, синуси Вальсальви — у 17 (12,7 %), вихiдний тракт лiвого шлуночка — у 9 (6,7 %), мiжшлуночкова перегородка — у 7 (5,2 %), дiафрагмально-верхiвковi вiд-дыи — у 6 (4,5 %), кыьце трикустдального клапана — у 5 (3,7 %), параг^ова зона — у 2 (1,5 %), устя лiвог коронарног артери — у 2 (1,5 %). Отримано яюсш стимуляцшш (match (93,3 ± 4,9) %) i активацшш ((27,2 ± 10,4) мс) карти. В ус1х пацiентiв спостер^али статис-тично значуще зменшення кiлькостi шлуночкових екстрасистол порiвняно iз показником до абляци (24 803 ± 6 453,29 на добу) через 48 год (648,73 ± 393,73 на добу) та 6 мw тсля абляци (738,52 ± 283,37 на добу), тобто на 97 % (р < 0,01). Частка шлуночкових екстрасистол у добовому ритмi знизилася iз 24,32 ± 11,23 до абляци до 0,5 ± 0,24 через 48 год тсля абляци та до 0,57 ± 0,29 через 6 мw (р < 0,05). Кумулятивна ефективтсть процедур дорiвнювала 86,5 % при оглядах через 6 мс


Висновки. Радючастотна аблящя — ефективний метод лтування шлуночкових екстрасистол, який дае змогу зменшити частоту шлуночкових екстрасистол у добовому ритмi на 97 % (p < 0,01). Предикторамиусшхурадючастотних аплтацш е поеднання випереджання по-

над 30 мс при активацгйному картуваннг та «match» понад 95 % при стимуляцтному карту-вант (р < 0,001). Радючастотна аблящя шлуночкових екстрасистол — безпечна процедура. Ризик нефатальних ускладнень становить 1,5 % (p < 0,05).

Ключов1 слова: радючастотна аблящя, шлуночкова екстрасистолiя, активацшне картуван-ня, стимуляцшне картування.

^ffinyH04K0Bi екстрасистоли — це ранш де-поляризаци мiокарда, як виникають в шлу-ночках. 1х часто пов'язують i3 структурним захворюванням серця i пiдвищеним ризиком раптово'1 смертi [9, 10]. Шлуночкова екстра-систолiя (ШЕ) може бути асимптомною, а та-кож причиною таких симптств, як серцебит-тя, диспное, вщчуття тривоги [14]. Протягом останнього десятилiття ШЕ за вiдсyтностi структурних захворювань серця вважають до-брояюсною аритмieю. Основною стратегieю ль кування було спостереження [7, 8]. У лiтератyрi трапляються твердження, що ШЕ може бути причиною дисфункци лiвого шлуночка (ЛШ). У зв'язку з цим змшився пiдхiд до лiкyвання. Ефективнють медикаментозно'1 терапи становить 10-15 %, школи — на рiвнi плацебо [1]. Протягом останнього десятирiччя радючастот-на абляцiя (РЧА) стала рутинним методом л1ку-вання низки аритмш, що зумовлено ii високою ефективнiстю i низькою вiрогiднiстю ускладнень, особливо порiвняно iз низькою ефектив-нiстю та значною кшькютю побiчних ефектiв бiльшостi протиаритмiчних препаратив [4].


Мета роботи — визначити оптимальш параметри стимyляцiйного та активацшного картування при радiочастотнiй абляцп шлу-ночково'1 екстрасистолп.

Матер1али та методи

В аналiз включено 134 випадки л^вання пацieнтiв iз мономорфною ШЕ. Явних структурних захворювань серця у них не виявлено. Вш пащенпв складав вщ 16 до 63 роюв, а се-реднш — 37,2 ± 12,1. Серед пащешив перева-жали жшки — 87 (64,9 %).

Малярчук Ростислав Георгшович л1кар-кардюх1рург, аритмолог

в1дд1лення електрофЫологИ та рентгенох1рург1чного лгкування серцевих аритмш ДУ «Нацюналъний тститут серцево-судинно'1 х1рурги 1мен1 М. М. Амосова НАМН Укра'ти»

Адреса: 03110, м. Кшв, вул. М. Амосова, 6

Тел.: (044) 275-43-33

E-mail: rostyslav. [email protected]

УЫм пащентам проводили ехокардюгра-фш (ЕхоКГ) до оперативного втручання i через 3 та 6 мс. Фракщю викиду (ФВ) ЛШ розраховували за формулою Омпсона на на-ступному скороченш тсля першого постек-страсистолiчного.

Показаннями до проведення втручань була симптоматична ШЕ, рефрактерна до медикаментозного л^вання. Уах пащешив було поiнформовано щодо ризиюв та переваг про-цедури.

Локалiзацiю ектотчного вогнища до проведення втручання орiентовно визначали за да-ними поверхнево'1 електрокардюграфи (ЕКГ) та добового мошторингу електрокардiограми.


У всiх випадках РЧА проводили з викорис-танням комбшацп мюцево'1 анестезп та седа-

цп.

Картування правого шлуночка проводили крiзь венозний стегновий доступ, ЛШ — ретроградно ^зь аорту. У разi визначення точки найрашшо'1 активацп в синусах Вальсальви для ощнки анатомiчних взаемовщносин мiж структурами та абляцiйним катетером перед аблящею проводили селективну ангюграф^ коронарних артерiй. Якщо оптимальне мюце для абляцп розташовувалося бiля гирла коронарних артерш, то РЧА проводили тд ан-гiографiчним контролем з частим введенням контрасту ручним методом (кожш 15 с). Ра-дiочастотнi аплшацп (РЧ-аплшацп) не проводили в зош навколо ангiографiчного катетера (менше нiж 5 мм). РЧ-аплшацп наносили за температури 60 °C з максимальною енергiею 45 Вт. Об'ектом абляцп була точка ранньо'1 активацп шлyночкiв.

При кожнш абляцп проводили активацш-не i стимyляцiйне картування. При стимуляцтному картуванш вимiрювали стyпiнь зб^ екстрасистолiчного комплексу та стимуля-цшного (в %) за допомогою функцп «mateh» (рис. 2), при акгивацшному — час виперед-жання локально'1 ендограми щодо поверхне-вого комплексу QRS (рис. 1). У вах випадках для верифшацп джерела походження ШЕ

Рис. 1. Випереджання на 32 мс внутршньосерцевш ендограми щодо поверхневог електрокардюграми при активацшному картуванш

використовували стимуляцшне картування. Якщо протягом перших 10 с абляцп спостерь гали посилення або зменшення виявiв ШЕ, то час РЧ-аплшацп в цш точцi продовжували вiд 30 до 60 с, а РЧ-апшкащю вважали устшною. У pазi появи ШЕ через декшька хвилин процедуру поновлювали, тому в одного пащента могло бути декiлька устшних РЧ-аплiкацiй. Кiнцевою метою РЧА вважали повне припи-нення ШЕ. Для того щоб переконатися у не-зворотному пpипиненнi ШЕ, пiсля останньо''


РЧ-апшкацп за пацiентами спостеpirали протягом 30 хв. Завершенням процедури абляцп вважали припинення ШЕ протягом 30 хв тсля останньо'' апшкацп.

Додатково до традицшних дiагностичниx катетеpiв пiд час 18 процедур використали про-сторове електpоанатомiчне картування (NavX/ Array, St. Jude Medical Inc., St. Paul, Minnesota, USA).

Антикоагулянтну тератю при виконанш будь-яких мантуляцш у лiвиx вiддiлаx серця

Рис. 2. Вiдповiднiсть стимульованого комплексу спонтанному екстрасистолiчному при

стимуляцтному картуванш, math 91 %

Таблиця 1. Рeзyльmаmu cmuмyляцiйнoгo каpmyвання

Характер аплжацн Ступiнь вщповщност1 екстрасистолiчного та стимуляцiйного комплексу, match у %

< 85 85-95 > 95

Устшт (413 (100 %)) 43 (10,4 %) 130 (31,5 %) 240 (58,1 %)

Невдалi (159 (100 %)) 49 (30,9 %) 78 (49,0 %) 32 (20,1 %)

P > 0,05 < 0,05 < 0,01

Таблиця 2. Рeзyльmаmu акmuвацiйнoгo каpmyвання

Характер аплiкацiï < 85 85-95 > 95

Устшт (413 (100 %)) 54 (13,0 %) 240 (57,7 %) 122 (29,3 %)


Невдалi (159 (100 %)) 78 (33,3 %) 134 (57,0 %) 23 (9,8 %)

р > 0,05 < 0,05 < 0,01

прoвoдили нефракцioнoваним гепаринoм (ак-тивoваний час згoртання крoвi — 300-350 с). Мoнiтoрyвання станy пащенпв здiйснювали дo ранкy настyпнoгo дня тсля oперацiï. Ви-писyвали патеппв настyпнoгo дня пiсля oto-рацш. Для oцiнки клiнiчних резyльтатiв РЧA прoвoдили дoбoве мoнiтoрyвання EKr через 3 i 6 мю тсля oперативнoгo втрyчання. Якщo прoтягoм дoби фiксyвали менше нiж 1 тис. шлyнoчкoвих екстрасистoл, тo РЧЛ вважали ефективнoю.

Статистичнy oбрoбкy даних здшснювали з викoристанням статистичнoï прoграми SPSS. Для пoрiвняння категoрiйних змiнних засто-сoвyвали х2-тест. Статистичнy значyщiсть рiзницi пoказникiв oцiнювали за дoпoмoгoю непараметричнoгo критерiю пoшyкy вщмш-нoстей мiж пoказниками: t-критерiю Вшшк-сoна для зв'язаних сyкyпнoстей, критерiю Манна-Улта — для незалежних сукупшстей. Вiдмiннoстi мiж значеннями пoказникiв вважали статистичнo значущими при p < 0,05.

Результати

Мюцями прoведення абляцiй були: вихщ-ний тракт правoгo шлушчка y 86 (64,2 %) oto-стережень, синуси Вальсальви — y 17 (12,7 %), вихщний тракт ЛТТТ — y 9 (6,7 %), мiжшлyнoч-кoва перегoрoдка — y 7 (5,2 %), дiафрагмаль-нo-верхiвкoвi вiддiли — y 6 (4,5 %), кшьце

трикyспiдальнoгo клапана — y 5 (3,7 %), пара-пшва зoна — y 2 (1,5 %), устя лiвoï кoрoнарнoï артерп — y 2 (1,5 %).

Отриманo якiснi стимуляцшш (match — (93,3 ± 4,9) %) та активацiйнi ((27,2 ± 10,4) мс) карти.
уах пацiентiв спoстерiгали статис-тичнo значуще зменшення кiлькoстi шлyнoч-кoвих екстрасистол пoрiвнянo iз пoказникoм дo абляцп (24 803 ± 6 453,29 на дoбy) через 48 год (648,73 ± 393,73 на дoбy) та 6 мiс пгс-ля абляцп (738,52 ± 283,37 на дoбy), тoбтo на 97 % (р < 0,01). Частка шлyнoчкoвих екстрасистол y дoбoвoмy ршм знизилася iз 24,32 ± 11,23 дo абляцп дo 0,5 ± 0,24 через 48 гoд тсля абляцп та дo 0,57 ± 0,29 через 6 мiс (р < 0,05). Дат стимyляцiйнoгo та активацiйнoгo карту-вань, зoн я яких були нанесет РЧ-апткацп, наведет в (табл. 1 i 2).

Прoаналiзyвавши невдалi та yспiшнi апль кацп, ми виявили певнi закoнoмiрнoстi, вiдo-браженi на рис. 3.

Суттевих вiдмiннoстей в електрoфiзioлo-пчних параметрах, таких як лoкальний ак-тивацiйний час шлyнoчкiв щoдo шмплекав QRS, амплiтyди електрoграм y мют абляцп абo кГлькГсть i тривалють неoбхiдних РЧ-аплiкацiй, залежнo вщ лoкалiзацiï шлyнoчкo-вих екстрасистoл не виявленo.

Кумулятивна ефективнiсть прoцедyр дo-рiвнювала 86,5 % при oглядах через 6 мГс. У 2 (1,5 %) випадках в раннш пiсляoперацiйний

Рис. 3. Устшмсть радючастотног аплжацпзалежно eid параметр1в стимуляцтного та активацтного картувань. Корелящя мiж успшними стимуляцтним картуванням i актива-цшним картуванням е прямо пропорцтною (r =+ 0,85; р < 0,001)

перюд виникли гематоми в мющ пункцп стег-ново'1 артерп, якi не потребували активних хiрургiчних дiй i лише подовжили тривалють перебування в стацiонарi.

Обговорення


Радючастотна абляцiя шлуночкових екс-трасистол — високоефективний метод лшу-вання ще'1 категорп пацieнтiв, що було про-демонстровано у низцi дослiджень [2, 5, 12, 13]. За даними деяких авторiв, ефектившсть абляцп шлуночкових екстрасистол в серед-ньому становить 75-85 % [2, 11-13]. У нашо-му дослщженш ефективнiсть оперативного втручання дорiвнювала 86,5 % (через 6 мю). Навiгацiйнi системи, яю можуть пщвищи-ти точнiсть визначення локалiзацii субстрату аритмп, застосовували лише в окремих випад-ках [2, 11]. Частота вах ускладнень при ви-конаннi РЧА зазвичай не перевищуе 3-4 %, у нашому дослiдження цей показник становив 1,5 % [2, 12, 13]. Не проведено багатоцентро-вих контрольованих дослщжень абляцп шлуночкових тахiаритмiй.

Пошук субстрату шлуночкових екстрасистол у нашому дослщженш проводили за за-гальноприйнятою стратегieю «Point-by-point» за допомогою активацiйного i стимуляцiйного картувань [15]. Точка найбiльш ранньо'1 акти-вацп в дiлянцi устшно'1 аплшацп часто ви-переджае початок QRS на поверхневш ЕКГ

(абсолютне випереджання) на 20-60 мс [6]. За нашими даними, усшшна РЧ-аплшащя асоць ювалась i3 випереджанням на 20-30 мс (p < 0,05) i понад 30 мс (p < 0,01). M.S. Wen i ст-вавт. у свош робот предикторами неефектив-ностi катетерно! абляцп вважали вiдповiднiсть комплексу QRS шлуночковим екстрасистолам лише в 10 i3 12 вiдведень при стимуляцшно-му картуванш, а також незначне випереджання. У бшьшосп робiт використано вiзуальну оцiнку стимуляцiйного картування (вщповщ-нiсть графiку спонтанно! екстрасистоли сти-муляцiйному комплексу), а в нашому досль дженнi — автоматичну за допомогою функцп «match». Успiшна РЧ-апшкащя асоцiювалась i3 «match» 85-95 % (p < 0,05) i понад 95 % (p < 0,01).


Найбшьшу корелящю виявлено мiж усшш-ним стимуляцiйним та активацiйним картуванням (r = + 0,85; р < 0,001). Теоретично так i мае бути, адже в зош аритмогенезу найрашше збу-дження i, вiдповiдно, електрокардiографiчна iдентичнiсть спонтанного екстрасисгашчного комплексу та стимульованого е найбшьшою.

Висновки

Радiочастотна абляцiя — ефективний метод лiкування шлуночкових екстрасистол, яка дае змогу зменшити частоту шлуночкових екстра-систол у добовому ритм на 97 % (p < 0,01). Предикторами успiху радючастотних апшка-

цiй е поеднання випереджання понад 30 мс при

активацшному картуваннi та «match» понад 95 % при стимуляцшному картуваннi (р < 0,001).

Список лiтератури

1. Benign symptomatic premature ventricular complexes: short- and long-term efficacy of antiarrhythmic drugs and radiofrequency ablation / S. Stec, A. Sikorska, B. Zaborska [et al.] // Kardiol. Pol. — 2012. — Vol. 70. -P. 351-358.

2. Decennial follow-up in patients with recurrent tachycardia originating from the right ventricular outflow tract: electrophysiologic characteristics and response to treatment / R. Ventura, D. Steven, H. Klemm [et al.] // Eur. Heart J. — 2007. — Vol. 28. — P. 2338-2345.


3. Determinants of tachycardia recurrences after radiofrequency ablation of idiopathic ventricular tachycardia / M.S. Wen, Y. Taniguchi, S.J. Yeh [et al.] // Am. J. Cardiol. — 1998. — Vol. 81. — P. 500-503.

4. Dixit S. Clinical characteristics and catheter ablation of left ventricular outflow tract tachycardia. / S. Dixit, F.E. Marchlinski // Curr. Cardiol. Rep. — 2001. — Vol. 3(4). — P. 305 — 313.

5. Electrocardiogram features of premature ventricular contractions/ventricular tachycardia originating from the left ventricular outflow tract and the treatment outcome of radiofrequency catheter ablation / B. Ge, K.T. Ji, H.G. Ye [et al.] // BMC Cardiovasc. Disord. -2012. — Vol. 12. — P. 112-114.

6. Idiopathic right ventricular outflow tract tachycardia: narrowing the anatomic location for successful ablation / C. Movsowitz, D. Schwartzman, C.D. Callans [et al.] // Am. Heart J. — 1996. — Vol. 131. — P. 930-936.

7. Long-term follow-up of asymptomatic healthy subjects with frequent and complex ventricular ectopy / H.L. Kennedy, J.A. Whitlock, M.K. Sprague [et al.] // N. Engl. J. Med. — 1985. — Vol. 312. — P. 193-197.

8. Long-term follow-up of right ventricular monomor-phic extrasystoles / F. Gaita, C. Giustetto, P. Di Don-

References

1. Stec S, Sikorska A, Zaborska B, Krynski T, Szymot J, Kulakowski P. Benign symptomatic premature ventricular complexes: short- and long-term efficacy of antiarrhythmic drugs and radiofrequency ablation. Kardiol. Pol. 2012;70(4):351-8.

2. Ventura R, Steven D, Klemm H et al. Decennial follow-up in patients with recurrent tachycardia originating from the right ventricular outflow tract: electro-physiologic characteristics and response to treatment. Eur. Heart J. 2007;28(19):2338-45.

3. Wen MS, Taniguchi Y, Yeh SJ, Wang CC, Lin FC, Wu D. Determinants of tachycardia recurrences after radiofrequency ablation of idiopathic ventricular tachycardia. Am. J. Cardiol. 1998;81(4):500-3.

4. Dixit S, Marchlinski FE. Clinical characteristics and catheter ablation of left ventricular outflow tract tachycardia. Curr. Cardiol. Rep. 2001;3(4):305-13.

PagionacroTHa aô^^m m.nyHOHKOBHx eKcrpacHC-

Ton — 6e3neHHa npo^gypa. ph3hk He^aTa^bHHx ycKnagHeHb craHOBHTb 1,5 % (p < 0,05).

na [et al.] // Am. Coll. Cardiol. — 2001. — Vol. 38. -P. 364-370.

9. Messineo F.C. Ventricular ectopic activity: prevalence and risk / F.C. Messineo // Am. J. Cardiol. — 1989. -Vol. 64. — P. 53-56.

10. Premature ventricular complexes in the absence of identifiable heart disease / J.B. Kostis, K. McCrone,

A.E. Moreyra [et al.] // Circulation. — 1981. — Vol. 63. -P. 1351-1356.

11. Radiofrequency ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using a magnetic resonance 3D model for interactive catheter guidance / G.F. Greil, M. Gass, V Kuehlkamp [et al.] // Clin. Res. Cardiol. -2006. — Vol. 95. — P. 610-613.

12. Radiofrequency catheter ablation of frequent mono-morphic ventricular ectopic activity/ K. Seidl,

B. Schumacher, B. Haer [et al.] // J. Cardiovasc. Elec-trophysiol. — 1999. — Vol. 10. — P. 924-934.

13. Radiofrequency catheter ablation of premature ventricular complexes from right ventricular outflow tract improves left ventricular dilation and clinical status in patients without structural heart disease / M. Takemo-to, H. Yoshimura, Y. Ohba [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. — 2005. — Vol. 45. — P. 1259-1265.

14. Sheldon S.H. Premature ventricular contractions and non-sustained ventricular tachycardia: association with sudden cardiac death, risk stratification, and management strategies / S.H. Sheldon, J.J Gard, S.J. Asirvatham // Ind. Pacing. Electrophysiol. J. — 2010. — Vol. 10. -P. 357-371.

15. Spatial resolution of pacemapping and activation mapping in patients with idiopathic right ventricular outflow tract tachycardia / K. Azegami, D.J. Wilber, M. Arru-da [et al.] // J. Cardiovasc. Electrophysiol. — 2005. -Vol. 16. — P. 823-829.

5. Ge B, Ji KT, Ye HG et al. Electrocardiogram features of premature ventricular contractions/ventricular tachycardia originating from the left ventricular outflow tract and the treatment outcome of radiofrequency catheter ablation. BMC Cardiovasc Disord. 2012;12:112-4. doi: 10.1186/1471-2261-12-112.

6. Movsowitz C, Schwartzman D, Callans CD et al. Idio-pathic right ventricular outflow tract tachycardia: narrowing the anatomic location for successful ablation. Am. Heart J. 1996;131:930-6.

7. Kennedy HL, Whitlock JA, Sprague MK, Kennedy LJ, Buckinqham TA, Goldberg RJ. Long-term follow-up of asymptomatic healthy subjects with frequent and complex ventricular ectopy. N. Engl. J. Med. 1985;312:193-7.

8. Gaita F, Giustetto C, Di Donna P et al. Long-term follow-up of right ventricular monomorphic extrasystoles. Am. Coll. Cardiol. 2001;38:364-70.

9. Messineo FC. Ventricular ectopic activity: prevalence and risk. Am. J. Cardiol.1989;64(20):53-6.

10. Kostis JB, McCrone K, Moreyra AE et al. Premature ventricular complexes in the absence of identifiable heart disease. Circulation. 1981;63:1351-6.

11. Greil GF, Gass M, Kuehlkamp V et al. Radiofrequency ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using a magnetic resonance 3D model for interactive catheter guidance. Clin. Res. Cardiol. 2006;95:610-3. doi:10.1007/s00392-006-0431-6

12. Seidl K, Schumacher B, Hauer B et al. Radiofrequency catheter ablation of frequent monomorphic ventricular ectopic activity. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 1999;10:924-34.

13. Takemoto M, Yoshimura H, Ohba Y et al. Radiofre-

quency catheter ablation of premature ventricular complexes from right ventricular outflow tract improves left ventricular dilation and clinical status in patients without structural heart disease. J. Am. Coll Cardiol. 2005;45:1259-65.

14. Sheldon SH, Gard JJ, Asirvatham SJ. Premature ventricular contractions and non-sustained ventricular tachycardia: association with sudden cardiac death, risk stratification, and management strategies. Ind Pacing Electrophysiol J. 2010;10:357-71.

15. Azegami K, Wilber DJ, Arruda M, Lin AC, Denman RA. Spatial resolution of pacemapping and activation mapping in patients with idiopathic right ventricular outflow tract tachycardia. J. Cardiovasc. Electrophysi-ol. 2005;16:823-9.

ПРЕДИКТОРЫ УСПЕХА РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ

Р.Г. МАЛЯРЧУК

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова НАМН Украины», г. Киев

Цель работы — определить оптимальные параметры активационного и стимуляционного картирования при радиочастотной абляции (РЧА) желудочковой экстрасистолии (ЖЭ).

Материалы и методы. В исследование включено 134 последовательных случая выполнения РЧА пациентам с мономорфной ЖЭ. Средний возраст пациентов — (37,2 ± 12,1) года. Среди больных преобладали женщины — 87 (64,9 %). Всем пациентам проведена РЧА субстрата ЖЭ по стандартной методике. Проанализированы успешность аппликации, параметры зоны, на которую наносили аппликацию, а именно опережение эндограммы относительно поверхностной электрокардиограммы и частота совпадения стимуляционного комплекса и спонтанного экстрасистолического с помощью функции «match». Критерием эффективности процедуры считали частоту желудочковых экстрасистол в суточном ритме менее чем 1 %.

Результаты. Локализациями проведенных абляций были: выходной тракт правого желудочка в 86 (64,2 %) наблюдениях, синусы Вальсальвы — в 17 (12,7 %), выходной тракт левого желудочка — в 9 (6,7 %), межжелудочковая перегородка — в 7 (5,2 %), диафрагмально-верхушечные отделы — в 6(4,5 %), кольцо трикуспидального клапана — в 5 (3,7 %), парагисовая зона — в 2 (1,5 %), устье левой коронарной артерии — в 2 (1,5 %). Получены качественные стимуляционные (match — (93,3 ± 4,9) %) и активационные ((27,2 ± 10,4) мс) карты. У всех пациентов отмечено статистично значимое уменьшение количества желудочковых экстрасистол по сравнению с показателем до абляции (24 803 ± 6 453,29 в сутки) через 48 ч (648,73 ± 393,73 в сутки) и 6 мес (738,52 ± 283,37 в сутки), то есть на 97 % (р < 0,01). Доля желудочковых экстрасистол в суточном ритме снизилась с 24,32 ± 11,23 до абляции до 0,5 ± 0,24 через 48 ч после абляции и до 0,57 ± 0,29 через 6 мес (р < 0,05). Кумулятивная эффективность процедур составила 86,5 % при осмотрах через 6 мес.

Выводы. Радиочастотная абляция — эффективный метод лечения желудочковых экстрасистол, которая позволяет уменьшить частоту желудочковых экстрасистол в суточном ритме на 97 % (р < 0,01). Предиктором успеха радиочастотных аппликаций является сочетание опережения больше чем на 30 мс при активационном картировании и match свыше 95 % при стимуля-ционном картировании (р < 0,001). Радиочастотная абляция желудочковых экстрасистол — безопасная процедура. Риск нефатальных осложнений составляет 1,5 % (р < 0,05).

Ключевые слова: радиочастотная абляция, желудочковая экстрасистолия, активационное картирование, стимуляционное картирование.

SUCCESS PREDICTORS OF RADIOFREQUENCY ABLATION OF VENTRICULAR PREMATURE BEATS

R.G. MALIARCHUK

SO «M.M. Amosov National Institute of Cardio-Vascular Surgery of NAMS of Ukraine», Kyiv

Objective — to determine the optimal parameters of stimulation and activation mapping during radiofrequency ablation (RFA) of ventricular premature beats (VPB).

Materials and methods. We have analyzed 134 consecutive cases of patients with RFA of monomorphic VPB. The mean age of patients was (37.2 ± 12.1) years. 87 (64.9 %) of patients were female. All patients with VPB were treated by the RFA according to standard procedure protocol. As part of this technique following application parameters of successful application area of interest were analyzed: outrunning of local endogram, compared with surface ECG and percent of matching of stimulated QRS-complex with VPB using function «match». The criterion for the efficiency of procedure was assumed number of VPB < 1 % of the daily rhythm.

Results. Localization of held ablation were: right ventricular outflow tract in 86 (64.2 %) patients, sinuses of Valsalva — in 17 (12.7 %), left ventricular outflow tract — in 9 (6.7 %), interventricular septum — in 7 (5.2 %), ventral apical segments — in 6 (4.5 %), tricuspid valve ring — in 5 (3.7 %), parahisian area — in 2 (1.5 %), the ostium of the left coronary artery — in 2 (1.5 %). An qualitative stimulation maps (match — (93.3 ± 4.9) %) and activation maps ((27.2 ± 10.4) ms) were obtained. All patients had a statistical significant reduction in the number of VPB from 24 803 ± 6 453.29 per day before ablation to 648.73 ± 393.73 per day in 48 hours and to 738.52 ± 283.37 per day in 6 months after ablation, i.e. by 97 % (p < 0.01). Percentage of VPB in the daily rhythm decreased from 24.32 ± 11.23 before ablation to 0.5 ± 0.24 in 48 hours after ablation and to 0.57 ± 0.29 in 6 months (p < 0.05). Cumulative effectiveness of the procedures was 86.5 % during the follow-up after 6 months.

Conclusions. RFA is effective method of treatment, which can reduce the percentage of VPB in the daily rhythm by 97 % (p < 0.01). RF applications success-predictor is a combination of: outrunning > 30 ms during activation mapping and «match» > 95 % during stimulation mapping (p < 0.001). RFA is safe procedure. The risk of non-fatal complications was 1.5 % (p < 0.05).

Key words: radiofrequency ablation, ventricular premature beats, activation mapping, stimulation mapping.

Источник: cyberleninka.ru

Об операции РЧА

Радиочастотная катетерная абляция или РЧА – это малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма (аритмии). Процедура начала применяться в кардиологических стационарах с 1980-х годов. Этот метод стал эффективной альтернативной и лекарственной терапии, и сложным хирургическим операциям.

Устранить патологический очаг, который вызывает сбои в нормальной работе сердца, возможно с помощью физического воздействия. Поэтому существует несколько видов абляции:

 • радиочастотная – проводится с помощью высокочастотных токов. Является наиболее эффективной, т.к. при проведении здоровые ткани не травмируются, а рубцуются, миокард регенерируется самостоятельно;
 • ультразвуковая – процедура очень распространенная, во время проведения пациент не чувствует боль. Воздействие на пораженный участок происходит с помощью ультразвука;
 • лазерная – патологический очаг устраняют с помощью луча, который вызывает ожог и приводит к формированию рубца. Иногда требуется повторное проведение для стабилизации работы миокарда;
 • криоабляция – воздействие на пораженный участок с помощью жидкого азота. Измененные ткани замораживают с помощью низких температур до -80 °С.

К основным преимуществам радиочастотной катетерной абляции относят:

 • минимальные риски. Операция проводится при помощи эндоваскулярного катетера под контролем рентгеноскопии и, при необходимости, системы 3D-реконструкции сердца. Риск осложнений при РЧА практически отсутствует, так как операция выполняется через маленькие проколы в магистральных венах или артериях с применением миниинвазивных хирургических технологий.
 • высокая эффективность. При абляции эффект достигается с помощью точечного воздействия высокочастотного тока на аритмогенные зоны сердца. В результате патологические импульсы, который посылал аритмогенный субстрат сердца, блокируются, нормализуется ритм сердца. По статистике, многие нарушения сердечного ритма удается ликвидировать на 100%. Радиочастотная катетерная абляция также позволяет нейтрализовать повреждения и достичь полного выздоровления.
 • максимальный комфорт. Вне зависимости от метода РЧА и технологий операции каждому пациенту во время лечения обеспечивается максимальный комфорт и безопасность.

Показания к радиочастотной абляции

Основными показаниями к проведению радиочастотной катетерной абляции являются следующие патологии:

 • аритмия (желудочковая, наджелудочковая, мерцательная);
 • тахикардия;
 • сердечная недостаточность;
 • фибрилляция предсердий;
 • снижение сердечного выброса;
 • экстрасистолия;
 • сидром WPW;
 • увеличение сердца (кардиомегалия);
 • нарушения работы сердца.

Противопоказания для проведения РЧА

У операции нет абсолютных противопоказаний: радиочастотная катетерная абляция проводится при аритмии и других вышеперечисленных патологиях даже у пожилых людей и детей. Однако проведение РЧА нежелательно при таких патологиях, как:

 • тяжелое состояние пациента;
 • воспаления в сердце;
 • нарушения работы почек;
 • дыхательная недостаточность;
 • беременность;
 • патологии свертываемости крови;
 • запущенная артериальная гипертензия;
 • повышенная температура;
 • стадия активного эндокардита;
 • тромбы в отделах сердца;
 • высокое артериальное давление.

Подготовка к радиочастотной катетерной абляции

Для того чтобы операция РЧА прошла успешно, пациенту важно подготовиться к абляции:

 1. сдать все необходимые анализы. Перед абляцией необходимо сдать биохимию (общий белок, креатинин, мочевина, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, панкреатическая амилаза), общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, исследование на группу крови, резус-фактор, анализ на ВИЧ, сифилис и гепатит, развёрнутая коагулограмма, АДФ агрегация тромбоцитов, Pro-BNP, СРБ, тропонин;
 2. пройти стресс-тест, ЭХО-КГ, холтеровское мониторирование, ЭКГ в 12-ти отведениях и МРТ сердца с контрастированием, чтобы найти очаг аритмии, рентген органов грудной клетки, ЭГДС, УЗДС брахиоцефальных артерий, УЗДС артерий нижних конечностей, УЗДС вен нижних конечностей, ФВД, УЗИ внутренних органов, коронарография;
 3. отказаться от лекарств. За 2-3 суток до операции следует отказаться от приема гормональных, сахароснижающих и противоаритмических средств;
 4. провести гигиенические процедуры. Обязательно побрить волосы на участках, в которые будет вводиться катетер – в паху или подмышечной впадине;
 5. за 12 часов до абляции пациенту нельзя есть, за 8 часов стоит отказаться от воды. Перед операцией необходимо сделать очистительную клизму.

С 2013 года в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России работает кардиологическое отделение лечения нарушений ритма сердца (аритмии). Мы оказываем высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь пациентам и делаем все возможное, чтобы как можно скорее больной смог вернуться к полноценной жизни. Центр оснащен медицинским и диагностическим оборудованием последнего поколения для максимально точных результатов. Поэтому все предоперационные исследования и анализы вы можете сделать в нашей клинике.

Проведение РЧА

Радиочастотная катетерная абляция проводится с применением либо местной, либо комбинированной анестезии.

После выполнения анестезии прокалываются вена или артерия, через которые к сердцу больного подводятся диагностические катетеры. С помощью этих катетеров выполняется электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ). При ЭФИ удаётся установить локализацию аритмогенного субстрата сердца и поставить больному точный диагноз.

Затем тем же способом в сердце проводится «лечебный» катетер, на кончик которого подаётся высокочастотный ток для точечного воздействия на очаг аритмии.

В ряде случаев для облегчения работы хирурга и для диагностики аритмии выполняют 3D-реконструкцию камер сердца, по которой можно визуально оценить, как проходят электрические сигналы в сердце, а также учесть анатомические особенности камер сердца.

Рча при желудочковой экстрасистолии

или

Рча при желудочковой экстрасистолии

В настоящее время появляются новые технологии для лечения аритмий сердца. Например, несколько лет назад в привычную практику внедрен метод криоабляции легочных вен при мерцательной аритмии. Отличительной особенностью этой процедуры является то, что вместо точечного катетера в сердце вводится катетер-баллон, внутрь которого подаётся закись азота, охлаждающая ткань до -80 °С. Тем самым происходит криодеструкция тканей сердца. Данный способ абляции зарекомендовал себя как более быстрый и безопасный метод лечения фибрилляции предсердий.

В отделении работают опытные врачи, многие кардиологи являются кандидатами и докторами медицинских наук. Наши специалисты постоянно развиваются, принимают участие в международных конференциях, публикуют результаты исследований в ведущих научных журналах.

После операции

После проведения радиочастотной абляции пациента переводят в палату. Первые 24 часа больному обеспечивают покой и рекомендуют постельный режим. Это необходимо, чтобы сердце перестроилось на новый лад, а также не открылись раны в области проведения катетера. В первые сутки каждые 6 часов пациенту проводят ЭКГ для контроля состояния. На вторые сутки разрешается медленно передвигаться по палате, нагрузка должна увеличиваться постепенно.

В стационаре пациент наблюдается первые три дня и находится под постоянным присмотром наших специалистов. Если осложнений нет, пациента отпускают домой на амбулаторное восстановление. Перед выпиской врач-кардиолог осматривает пациента, выписывает ему назначения и выдает памятку о том, что необходимо делать в период реабилитации.

В первую неделю важно, чтобы пациент находился в полном покое и не занимался привычными делами, требующих концентрации внимания. Лучше всего, когда в этот период с пациентом находятся родственники или нанятый медицинский работник.

Полный период восстановления длится около 2-3 месяцев. В это время необходимо:

 • избегать физических нагрузок (нельзя бегать, прыгать, носить тяжелые сумки более 10 кг);
 • избегать стрессовых ситуаций;
 • избегать перепадов температур (нельзя принимать долгие горячие ванны, ходить в баню, закаляться);
 • придерживаться диеты (исключить из рациона соль, сахар, жирные и жаренные продукты. Включить в меню вареную пищу, рыбу, нежирное мясо, свежие овощи и фрукты);
 • отказаться от вредных привычек;
 • принимать медикаментозные препараты при назначении врачом (в редких случаях могут быть выписаны противоаритмические средства и антикоагулянты).

Следующий прием у кардиолога должен быть через 3 месяца после проведенной операции, затем через 6 и 12 месяцев.

Восстановление после РЧА полностью зависит от пациента. Не забывайте следовать указаниям в памятке и своевременно посещать кардиолога.

Стоимость РЧА

Стоимость проведения РЧА зависит от индивидуальных особенностей пациента, необходимости дополнительных исследований и выбора программы реабилитации.

Выбирая нас, вы будете уверены, что лечение аритмий сердца будет выполнено в соответствии с высочайшими медицинскими стандартами. Специалисты ФНКЦ ФМБА России гарантируют, что любая операция будет выполнена качественно, а ваше пребывание в стационаре будет комфортным и недолгим.

Источник: fnkc-fmba.ru

При некоторых сердечных аритмиях радиочастотная абляция является крайне эффективным методом лечения. Однако для того, чтобы ее клиническая эффективность соответствовала исходным ожиданиям пациента, необходимо отчетливо понимать, когда абляция безусловно показана, а когда она, возможно, окажется бесполезной. Общее правило любого медицинского вмешательство таково: предполагаемая польза от интервенции должна превышать потенциальные риски.

 

РЎРёРЅРґСЂРѕРј WPW.

 Синдром WPW и РЧА

При манифестации реципрокных тахикардий с участием дополнительного проводящего пути (пучок Кента) РЧА, по сути, является безальтернативным методом лечения. Профилактическое использование лекарств в такой ситуации может снижать риск развития тахиаритмии (например, перед запланированной абляцией), однако саму проблему не устраняет. Чаще всего, с годами приступы тахикардии учащаются, переносятся все хуже. Поэтому первый в жизни приступ тахиаритмии на фоне синдрома WPW, является показанием к операции. Интраоперационные риски крайне малы. Изредка частота приступов сердцебиения у таких пациентов остается невысокой всю жизнь (1-3 в год); встречаются ситуации, когда пучок Кента спонтанно склерозируется в преклонном возрасте.

Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия.

АВ-узловая тахикардия и РЧА  Диссоциация АВ-узла

Аритмия, при которой ожидаемая эффективность РЧА заведомо высокая. Лекарствами можно лишь уменьшить частоту приступов. Интраоперационные риски чуть выше, чем при синдроме WPW.

В аномально диссоциированном на 2 пути атриовентрикулярном узле абляции, как правило, подвергается медленный путь. Клиническое течение пароксизмальной АВ-узловой тахикардии в абсолютном большинстве случаев медленно прогрессирующее: приступы учащаются и становятся продолжительнее. Это объясняется ухудшением с годами электрофизиологических свойств медленного пути ("он становится еще более медленным"). В преклонном возрасте на фоне пароксизма АВ-тахикардии могут развиваться предобморочные состояния, тяжелые приступы стенокардии. РЧА при данной аритмии следует выполнять либо при частых приступах, либо при редких, но продолжительных. Другими словами, низкое качество жизни из-за пароксизмов — повод сделать операцию. Как уже говорилось, интраоперационные риски выше, чем при синдроме WPW: основная причина —  риск развития полной АВ-блокады (абляция медленного пути и "случайной" абляция быстрого). В руках опытного оператора это случается крайне редко.

Очаговая предсердная тахикардия.

Очаговая предсердная тахикардия и РЧА

У взрослых сравнительно редко является поводом для проведения РЧА. Частота ритма предсердной тахикардии невелика (120-140 в мин.), в связи с чем ее субъективная переносимость относительно удовлетворительная; сами приступы чаще всего непродолжительные; отмечается положительный клинически эффект на бета-блокаторы и антагонисты кальциевых каналов. Как правило, возникает в рамках осложнения какого-то заболевания (ожирение, сахарный диабет, ХОБЛ, алкогольная кардиомиопатия), приводящее к дистрофическим процессам в миокарде предсердий. У взрослых пациентов РЧА при очаговой предсердной тахикардии скорее всего не будет показана по  соотношению "риск-польза".

Другое дело очаговая предсердная тахикардия у детей. Причины ее неизвестны; скорее всего имеет место дистопия. У детей такая тахикардия отличается высокой частотой ритма (выше 150 в мин.); симптоматичностью; нередко абсолютно рефрактерна к медикаментам; зачастую, принимает непрерывно-рецидивирующий характер; может осложниться развитием аритмогенной дилатацией камер сердца. Проведение РЧА в таких случаях безусловно оправдано. У детей малого возраста риск манипуляции высок, поэтому при возможности избирают выжидательную тактику: как только появляются признаки аритмогенной дилатации камер сердца — показана операция. Если дилатация не формируется, интервенцию проводят не раньше подросткового возраста (когда "сердце вырастит").

Трепетание предсердий 1-го типа.

Трепетание предсердий и РЧА

Наряду с синдромом WPW и АВ-узловой тахикардией является аритмией, при которой РЧА отличается очень высокой эффективностью. При трепетании предсердий 1-го типа циркулирующий импульс обязательно проходит через так называемый кава-трикуспидальный перешеек — часть миокарда правого предсердия, расположенная между трикуспидальным клапаном и устьем нижней полой вены. Глубокая абляция перешейка на всем протяжении практически гарантирует излечение от этой аритмии. Медикаментозная терапия малоэффективна.

Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий 2-го типа.

Мерцательная аритмия и РЧА

Различие между этими аритмиям сугубо электрокардиографическое. По общему мнению этиопатогенез у них один — повышенная триггерная активность, исходящая из устьев легочных вен. РЧА при фибрилляции предсердий является одной из самых сложных процедур, поскольку катетерной интервенции необходимо подвергнуть несколько анатомических областей: изоляция устьев всех 4-х легочных вен + дополнительные линии абляции, препятствующие распространению импульса (например, линия соединяющая левую нижнюю легочную вену и митральный клапан) + поиск и абляция зон с фрагментированной электрической активностью. Качественная абляция продолжается не менее 3-4 часов.

Клиническая эффективность РЧА высока при стечение 2-х обстоятельств:

— определенный клинический габитус больного (возраст менее 65, отсутствие признаков органического поражения миокарда при УЗИ, размер левого предсердия не более 4,5-4,7 см);

—  опыт оператора (крайне важно!).

Необходимо понимать, что "беспричинная" мерцательная аритмия чаще всего является болезнью "неправильного" образа жизни, поэтому иногда на начальных этапах с ней удается справиться посредством коррекции образа жизни и уменьшения вагусной импульсации на сердце. При редких пароксизмах (2-3 в год) лучше не прибегать к интервенционному воздействию, а также сосредоточиться на изменении образа жизни. Если пароксизмы аритмии упорные, но малосимптомные, предпочтительна стратегия "контроль частоты сердечных сокращений" — в таком случае посредством медикаментов нивелируются РІСЃРµ СЂРёСЃРєРё, вызванные фибрилляцией предсердий; ожидаемая продолжительность жизни у таких пациентов не отличается от лиц, имеющих синусовый ритм.

Желудочковая экстрасистолия и РЧА 

РЧА при желудочковой экстрасистолии высоко эффективна. Однако показана она сравнительно редко, поскольку при клиническом анализе чаще всего удается выявить этиологию аритмии и назначить корректное медикаментозное лечение. Впрочем, при устойчиво большом количестве экстрасистол (более 5000-7000 в сутки), молодом возрасте больного и отсутствии признаков органического поражения миокарда РЧА показана, хотя бы по такому критерию как "нежелание всю жизнь принимать лекарства". Если экстрасистолия малосимптомна, ее количество невелико (менее 3000-5000 за сутки), то она так и останется "косметической" абсолютно безобидной аритмией.

Моя точка зрения такова: в спорных случаях я выступаю за активное использование методики РЧА, поскольку обычно такие "спорные" клинические ситуации как раз и порождаются неэффективным медикаментозным лечением желудочковой экстрасистолии или плохой субъективной переносимостью такой терапии.

Примерно в 80% случаев идиопатическая желудочковая экстрасистолия исходит из выносящего тракта правого желудочка. С точки зрения технического доступа это место является весьма удобным для абляционного воздействия. При небольшом количестве экстрасистол (менее 2000-3000 за сутки) и их выраженной межсуточной вариабельности РЧА не показана, так как существует высокая вероятность, что во время операционной сессии экстрасистолия не будет зафиксирована или не сможет быть спровоцирована стимуляционным картированием. 

Желудочковая тахикардия из выносящего тракта правого желудочка (аденозин-чувствительная желудочковая тахикардия).

Желудочковая тахикардиЯ из выносящего тракта правого желудочка и РЧА

Имеет идиопатический характер; вне пароксизма тахикардии всегда регистрируется желудочковая экстрасистолия из этой же области. Медикаменты могут быть эффективны. РЧА — исключительно результативна. Для того, чтобы поставить диагноз тахикардии из выносящего тракта правого желудочка, достаточно снять обычную ЭКГ во время приступа  — она имеет вполне конкретные электрокардиографические проявления. 

Фасцикулярная желудочковая тахикардия (верапамил-чувствительная желудочковая тахикардия).

Фасцикулярная желудочковая тахикардия и РЧА

Имеет идиопатический характер; аритмический фокус локализован в левом желудочке в области концевых разветвлений задней ветви левой ножки пучка Гиса. Как правило, приступу тахикардии предшествует желудочковая экстрасистолия; в межприступный период экстрасистолии может и не быть. Эффективен профилактический прием бета-блокаторов или блокаторов кальциевых каналов, однако без медикаментов аритмия будет рецидивировать. Поэтому единственным радикальным методом лечения является РЧА.

Желудочковая тахикардия с участием ножек пучка Гиса.

Тахикардия с участием ножек пучка Гиса и РЧА

Практически всегда возникает на фоне первичной или вторичной дилатационной кардиомиопатии, когда дистрофические процессы в миокарде существенно изменяют электрофизиологические свойства ножек пучка Гиса: возникает возможность проведение импульса по одной ножки антероградно (чаще по правой), по другой — ретроградно. Тахикардия отличается упорным течением; профилактический эффект антиаритмических средств вариабелен. РЧА является возможным методом лечения: одна из ножек подвергается деструкции. Как правило, сразу после абляции возникает необходимость в имплантации кардиостимулятора.

Постинфарктная желудочковая тахикардия.

Постинфарктный рубец и аритмический субстрат в нем

Частое отдаленное осложнение крупноочагового инфаркта миокарда. РЧА не является методом выбора лечения таких тахикардий, в связи с трудностью идентификации оптимального участка абляции и частыми рецидивами тахикардии. Методом выбора является профилактический прием антиаритмических средств и имплантация кардиовертера-дефибриллятора. 

Абляция АВ-узла.

Абляция АВ-узла

Паллиативный вариант лечения, применяемый в случае, когда тахисистолия при постоянной форме фибрилляция предсердий не поддается медикаментозной коррекции — редко, но бывает. Если таким больным не аблировать АВ-узел, возникает реальная угроза развития аритмогенной дилатации камер сердца. Одномоментно с абляцией больному имплантируют кардиостимулятор, так как следствием искусственной деструкции АВ-узла является безвозвратное нарушение электрической коммуникации между предсердиями и желудочками.

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Источник: ag-eremeev.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.